Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Els articles de Wikipedia treballats per alumnes milloren la seva qualitat

Segons un estudi de Wikipedia, més del 84% dels articles editats per alumnes com a activitat educativa han millorat la seva qualitat. La mostra de l’estudi no és representativa del conjunt d’iniciatives que s’han fet arreu del món, però és una constatació significativa que l’ús docent de Wikipedia té bons resultats, no només de cara als alumnes sinó per a la pròpia qualitat de la informació de l’enciclopèdia.

La Wikimedia Foundation dinamitza, des de 2010, un programa educatiu per fomentar l’ús docent de Wikipedia. L’objectiu del Wikipedia Education Program és encoratjar els professors perquè desenvolupin activitats educatives amb els seus alumnes a partir de l’edició d’articles a Wikipedia. Per aconseguir-ho, han creat la figura de l’embaixador de Wikipedia, un voluntari que assisteix el professor durant el desenvolupament de l’activitat.

Actualment, la Fundació coordina 4 programes (Brasil, Canadà, Egipte i Estats Units) i té presència a més d’una desena de països. A la Wikipedia podem trobar també una pàgina dedicada als projectes educatius basats en l’ús docent de Wikipedia, tant en escoles com en universitats. Hi consten una vintena de projectes en curs i tot un recull de projectes d’anys anteriors.

Posted under: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *